PREINSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2020-21

Aquí trobaràs tota la informació necessària per a la preinscripció escolar 2020-21 al nostre centre.

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2020-2021

Nom del centre: NATZARET
Codi del centre: 08017086

Per a més informació contacteu:

Al mail:   Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. / Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o al telèfon: 629575280 (De 9 a 13hrs)

CALENDARI


PREINSCRIPCIÓ

o   Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2020 al web http://mapaescolar.gencat.cat/

o   Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos

o   Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

o   Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020

o   Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020

o   Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020

o   Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores

o   Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020

o   Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020

o   Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020


MATRÍCULA

o   Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos

o   Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020

o   Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

 

PREINSCRIPCIÓ ON LINE

1. Entreu a l'enllaç de l'aplicatiu de la Generalitat: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat

 

2.  Un cop hagueu finalitzat :

a) Si heu fet el tràmit mitjancant la sol·licitud electrònica, no s'ha de presentar cap còpia al centre.

b) Si heu fet el tràmit de presentació de la sol·licitud amb suport informàtic s'acaba amb l'enviament per correu electrònic del resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre.

 

 •  3. IMPORTANT: Enviar per correu electrònic el resguard i la documentació necessària per la preinscripció a la següent adreça electrònica i amb l'assumpte: 

  Assumpte:

  PREINSCRIPCIÓ+CURS+NOM ALUMNE (ex:PREINSCRIPCIO1BATXNOMALUMNE)

  A qualsevol d’aquests dos correus:

  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

  - Sense aquest pas la preinscripció no té efecte - 

   

  4. Un cop enviada tota la documentació per correu electrònic, rebreu un correu justificant la recepció de la sol·licitud de preinscripció.   5. Quan s'hagi revisat les dades i la documentació, i la vostra sol·licitud hagi estat validada a l'aplicatiu de la Generalitat, rebreu un segon correu confirmant que tot és correcte i la preinscripció ja ha estat tramitada i, per tant, finalitzada.  Si necessiteu assessorament per realitzar la sol·licitud de preinscripció poder trucar al següent telèfon:  629575280.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER SOL·LICITAR LA PLAÇA ESCOLAR

 

Caldrà lliurar-la en el termini establert i adjuntant la documentació acreditativa corresponent.

La documentació que cal adjuntar al correu electrònic que envieu al centre, juntament amb el resguard de la sol·licitud, és:

 
 • Fotocòpia del DNI (per les dues cares) de la persona sol·licitant de la plaça(pare, mare, tutor/a, guardador/a) o de la targeta de residència on consta el NIE o passaport, si es tracta de persones estrangeres.
 • Fotocòpia del DNI (per les dues cares) de l’alumne/a, si té més de 14 anys o si té DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Fotocòpia del llibre de famíliao altres documents relatius a la filiació.
 • Targeta sanitària (per les dues cares) de l’alumne/a, si en té.
 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS DIFERENTS CRITERIS DE BAREMACIÓ (Només s’ha de presentar si s’al·leguen )

 

 • Proximitat del domicili

DNI de la persona sol·licitant. 

Quan el domicili habitual no al·legat no coincideix amb el DNI, s’ha d’acreditar amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que viu amb la persona sol·licitant.

  

 • Domicili del lloc de treball 

S’acredita mitjançant còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En cas de treballadors autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

 

 • Renda anual de la unitat familiar

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans

Fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat (en vigor) o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

 

 • Condició legal de família nombrosa/família monoparental

Fotocòpia del carnet de família nombrosa/família monoparental vigent.

 

 • Expedient acadèmic

 

Barem: qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés al batxillerat, calculada amb dos decimals o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la qualificació mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada amb dos decimals.

Document:

 • Si es tracta d'estudis antics: cal enviar per correu electrònic la pàgina 27 del llibre d'escolaritat d'ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l'etapa en forma numèrica, escanejada o fotografiada per les dues cares.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l'ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d'ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l'expedient, ja que s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal enviar per correu electrònic el certificat de la qualificació, escanejat o fotografiat per les dues cares, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Si es tracta d’estudis estrangers homologats, en el cas que no s’hagi pogut presentar la sol·licitud d’homologació corresponent a causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la covid-19, que preveu la suspensió dels terminis administratius en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar una declaració responsable relativa al compromís d’homologar els estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció al batxillerat.
 • Aquesta declaració responsable tindrà els mateixos efectes que la presentació del volant per a la inscripció condicional que s’obté quan s’ha iniciat el tràmit i s’ha presentat la documentació acadèmica acreditativa. Per tant, a efectes del procés de preinscripció, es considera que la qualificació mitjana dels estudis a homologar és un 5.

 

RALC

L'identificador de l'alumne/a és el número d'inscripció al Registre d'alumnes de Catalunya (RALC), que s'assigna (de manera única) a un alumne/a quan fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris que desenvolupen l'activitat a Catalunya.
Amb aquest identificador es poden obtenir diverses dades del alumne/a i permet el desenvolupament de tràmits electrònics, com és el cas de la preinscripció.


Per tal d'obtenir aquest número podeu:

- Posar-vos en contacte amb el vostre actual centre.

- Cercar-lo mitjançant el següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne


- Si no el podeu aconseguir, envieu un correu a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. indicant: nom i cognom, sexe i data de naixement de l’alumne/a i telèfon i us el facilitarem.

ÀREA D’INFLUÈNCIA

L’àrea d’influència pel criteri de proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre, en el nostre cas, correspon a tot el municipi d’Esplugues de Llobregat, codi postal 08950.

Log in