Prioritats 2018/2019

 1. Promoure els projectes de passió a partir del mètode científic en totes les matèries i la sistematització i el rigor en els espais d'investigació personal.
 2. Continuar desenvolupant l'aprenentatge fora de les aules a través de la participació en proves, concursos, certàmens, projectes... i la seva aplicació al món real, començant per l'entorn més proper.
 3. Implementar hàbits de la ment per a l'aprenentatge que permetin el progrés de l'alumne en tots els àmbits de la vida. 
 4. Continuar desenvolupant les metodologies actives amb el rigor acadèmic necessari que permetin arribar a l'empoderament dels alumnes per a ser els protagonistes del seu procés vital.
 5. Potenciar l'ús de l'anglès en diversos espais per assolir la fluïdesa adequada a cada edat.
 1. Implementar des de l'acció tutorial els hàbits de la ment per a l'aprenentatge. 
 2. Promoure actuacions i actituds que afavoreixin la igualtat de gènere, el respecte a la diferència i entre cultures, utilitzant eines com l'aprenentatge cooperatiu que, a partir del grup base, porta a la inclusió i el respecte.
 3. Afavorir un canvi de mentalitat cap a una cultura de respecte pel medi ambient i un ús responsable dels materials, és a dir, cap a una mentalitat més ecològica.
 4. Potenciar la cultura d'agraïment per a generar actituds positives que millorin les relacions entre tots.
 5. Mantenir la relació fluida amb les famílies coma  mitjà per a assolir una societat més respectuosa.
   
 1. Continuar fomentant el creixement espiritual de tots els alumnes amb eines com el Godly Play a Infantil i Primària, per ajudar-los a que la seva fe repercuteixi en la vida diària de manera coherent.
 2. Iniciar els joves en el compromís social que comporta la vivència profunda de la seva fe.
 3. Valorar el silenci com a mitjà de trobament amb si mateix i obertura a la pròpia interioritat i a la relació amb Déu.

 

 

 

 

Log in