Notícies Batxillerat

Notícies Batxillerat

Batxillerat

L'ensenyament post-obligatori ( Batxillerat ), correspon a dos cursos de tasca educativa amb l'objectiu bàsic de donar una adequada preparació a l'alumne per a la seva incorporació  als estudis universitaris o als Cicles Formatius de Grau Superior.  El caràcter específic ajuda l'alumne a especialitzar-se en àrees  directament relacionades amb els futurs estudis que pugui escollir. Es poden cursar dues modalitats: Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials. Combinant, però, les diferents assignatures, oferim un ventall de diversos itineraris entre les dues modalitats.

 

Què fan els alumnes de Batxillerat en els Projectes Interdisciplinaris i altres activitats cooperatives? El treball per projectes és una metodologia que exemplifica els plantejaments exposats en relació a l'adquisició de les competències bàsiques. Alguns dels projectes que treballem són: Radiació i energia, Fira matemàtica, DNA project, Miniempreses, Energitza't!, La Biologia del pensament, Art i Mitologia...

 

Projecte Pedagògic

Slide background

BATXILLERAT

PRESENTACIÓ

VIDEO

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Projectes

Es treballa la comprensió mitjançant projectes relacionats amb les intel·ligències múltiples. Amb el treball per projectes generem activitats d'aprenentatge que organitzin els continguts d'aprenentatge entorn a problemes basats en la realitat que ens envolta, afavorint que els nostres alumnes s'impliquin i es responsabilitzin del propi aprenentage i que aprendre tingui un sentit més proper a la realitat.

Tecnologia 3D

A la tecnologia de batxillerat es treballa conjuntament en tres dimensions bàsiques: teòrica, pràctica i actitudinal. També a partir de quatre grans blocs temàtics: mecànica, electrònica, energies i materials. La tecnologia mira de despertar vocacions en l’alumnat que cursa aquesta etapa educativa i mira d'abordar continguts relacionats amb les disciplines que caracteritzen les branques de coneixement d'enginyeries i arquitectures i les d’un gran espectre d’especialitats que constituïxen les diferents famílies de la Formació Professional.  

APS

Amb l'aprenentatge i servei fem una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i formació reflexiva i de servei i treball sobre necessitats reals del nostre entorn sempre amb la intenció de millorar-lo. Mitjançant la metodologia d'aprenentatge i servei, treballem la competència social i ciutadana dels nostres alumnes i respon a la idea que l'educació és una eina de millora social,que orienta a formar éssers complets, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. El Servei Comunitari serveix per enfortir el treball de les competències de l'àmbit personal i social forjant ciutadans responsables i compromesos en l’entorn més proper i amb el món.

Orientació acadèmica-laboral

L'orientació acadèmica i professional al Batxillerat té com a finalitat ajudar l´alumnat i a la família a construir i decidir l'itinerari professional i formatiu i el projecte de vida. Aquest procés continu promou la projecció personal i professional, a partir de la reflexió, la presa de consciència d'un mateix (interessos, habilitats, capacitats, competències, preferències) i l'exploració de les diferents sortides acadèmiques i professionals.

Viatge cultural

El viatge cultural, que oferim tant a primer com a segon, permet conèixer diferents indrets d’Europa i obre un gran ventall de possibilitats. D’una banda, posa en contacte els alumnes amb la realitat cultural, artística i humana dels llocs que visiten, tot aplicant els coneixements adquirits al llarg de la seva trajectòria educativa. D’altra banda, els dóna l’oportunitat de gaudir d’un espai privilegiat de convivència amb companys i professors.

Natzaret Esplugues

Log in